9 november 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

Vaak horen we het bekende gezegde: “Wat een mens zaait, dat zal hij
ook oogsten”. Maar wist je dat het door Paulus werd gebruikt in zijn
brief aan de Galaten. Het luidt: “Laat u niet misleiden: met God wordt
niet gespot. Wie in zijn vlees zaait, zal verderf oogsten, en wie in
de Geest zaait, zal eeuwig leven oogsten” (Gal.6:7-8). Het blijkt dat
er twee zaaien en twee oogsten zijn. Het eerste is lichamelijk
(natuurlijk) en het tweede is geestelijk (allegorisch). De natuurlijke
zaaiing en oogst worden bepaald door twee onveranderlijke wetten. De
eerste daarvan kan “voortplanting per soort” worden genoemd (wat je
zaait, zul je oogsten). De tweede is de “wet van de
vermenigvuldiging”. Laten we meer aandacht besteden aan de factoren
die het resultaat beïnvloeden. Er zijn factoren die van ons afhangen
en factoren die niet van ons afhangen – de door God vastgestelde
wetten. Wat hen betreft die afhankelijk zijn van de mens, dat is ijver
en ijverig werken, met gebed en hoop. Toen de mens uit het paradijs
werd verstoten, zei God: “In het zweet uws aanschijns zult gij brood
eten, totdat gij wederkeert tot het land, waaruit gij genomen zijt;
want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” (Genesis 3:17-19).
Dat is het zaaien en oogsten in het vlees! 

Pastor D.M. 9.11.22