9 maart 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u!

De apostel Paulus, die zich bekommerde om de kerk in de stad Korinthe, achtte het nodig een belangrijke waarschuwing uit te spreken. De voorrechten die de verlosten in Christus hebben – u en ik, namelijk: de reddende genade van God, de belofte van leiding door de Heilige Geest – geven niet het recht op zelfvertrouwen en zorgeloosheid.  “..wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.” (1 Kor. 10:12). Paulus geeft lessen uit de geschiedenis van het volk Israël. Zij waren het uitverkoren volk, maar wegens afwijkingen van de geboden van de Heer en ongehoorzaamheid, leden ze een nederlaag op weg naar het beloofde land.

Laten we ons wenden tot die voorrechten die God aan het hele volk van Israël heeft gegeven. Bevrijding van de Egyptische slavernij, die figuurlijk wordt uitgedrukt als “doop in Mozes en in de wolk en de zee” (1 Kor. 10:2). Gods leiding in de wildernis – Lees Exodus 13:21. “De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en ’s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken.”

De privileges die ze hadden, waren geen garantie tegen de verleidingen waaraan velen werden blootgesteld en die ze niet weerstonden. Onder hen was afgoderij, hoererij en mopperen. Allen die verleidingen niet weerstonden, werden in de woestijn geslagen. We lezen: “Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn.” (1 Kor. 10:5).

Pastor D. M. 9.03.22.

Geef een antwoord