9 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

De eerste hoofdstukken van het boek Handelingen vertellen over het
begin van de prediking van het Evangelie, na de Hemelvaart van Jezus
Christus.

Het bevat de eerste twee preken van de apostel Petrus. De eerste was
op de dag van de Pinksterdag, d.w.z. de nederdaling van de Heilige
Geest op de apostelen. Dit alleen al toont het belang aan van de
Heilige Geest bij de prediking van het Evangelie. Laten we kijken naar
het doel van de prediking. Het is een boodschap over de Messias,
degene op wie de Joden zaten te wachten. Petrus getuigde dat Jezus van
Nazareth, die onder hen was, de Messias was. Zij hadden alle wonderen
en tekenen gezien die God door Hem had gedaan. Petrus getuigde verder:
“Door de bepaalde raad en voorkennis van God hebt gij Hem, die gij
hebt overgeleverd, genomen en door de handen van wetteloze mensen
gekruisigd en gedood… Deze Jezus is door God opgewekt, waarvan wij
allen getuigen zijn” (Handelingen 2:23,32).

Slechts enkele dagen later genazen Petrus en Johannes de verlamde man
buiten de tempel. De genezen man week niet van hun zijde en de mensen
haastten zich naar hen toe. Petrus greep de gelegenheid aan om te
getuigen dat het niet door hun eigen kracht was dat zij genazen, maar
in de naam van Jezus Christus, Degene van wie zij “verloochenden in de
tegenwoordigheid van Pilatus toen deze dacht Hem vrij te laten…maar
de Vorst des levens werd gedood. Deze God wekte hem op uit de doden,
waarvan wij getuigen zijn (Handelingen 3:13,15).

Merk op dat er over twee dingen werd gesproken, namelijk de dood en
opstanding van Jezus Christus, het fundament van de verlossing. De
dood is het offer van de verlossing; de opstanding is de bevestiging
van de waarheid van het verzoenend offer van Christus.

Twee getuigenissen, twee preken. Een onovertroffen resultaat. Ongeveer
achtduizend zielen bekeerden zich en bekeerden zich tot de Heere Dat
is het werk van de Heilige Geest. Loof Hem!

Dominee D.M. Vinogradsky 9.02.22.

Geef een antwoord