9 april 2022

Geliefden van God, vrede zij met u!

Sinds mensenheugenis heeft de mensheid zich afgevraagd waar God is. 

De profeet Jesaja geeft het volgende antwoord op deze vraag: “Zo zegt
Hij die hoog en verheven is, die eeuwig leeft – de Heilige van Zijn
naam! Ik woon in de hoogte des hemels en in het heiligdom, en ook bij
de gebrokenen en nederigen van geest, om leven te geven aan de geest
der nederigen en om het hart der gebrokenen te verkwikken (Jesaja
57:17). Uitputtend antwoord: “Ik woon in de hoogte des hemels” Het is
niet te verstaan dat Gods woonplaats de zichtbare, tijdelijke,
stoffelijke en voorbijgaande hemelen zijn. Men denke aan de dwaze
uitspraak van de sceptische eerste kosmonaut, Gagarin, die na een
ruimtevlucht naar de aarde terugkeerde: “Ik heb God nergens in de
hemel ontmoet”.

De uitdrukking “de hoogte van de hemel”, is iets onstoffelijks,
eeuwigs. Het is tijdloos en niet-ruimtelijk, begrepen in
niet-materiële categorieën. De apostel Paulus geeft de volgende
definitie: “Die woont in het ongenaakbare licht, dat niemand ooit
heeft gezien of kan zien (1 Tim. 6:16). De “hoogte des hemels”, het
“ongenaakbare licht”, de “derde hemel” – waarover Apostel Paulus
spreekt (2 Korintiërs 12:2) – zijn figuurlijke uitdrukkingen van het
transcendente wezen, dat een absolute geestelijke werkelijkheid is.
Dit is de woonplaats van “de Kerk van de eerstgeborenen, die in de
hemelen geschreven is … die de volmaaktheid bereikt heeft”
(Hebr.12:23) – het ware Hemelse Heiligdom.

Pastoor D.M.Vinogradsky 9.04.22

Geef een antwoord