8 juni 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Laten we kijken naar de ultieme belofte van God aan de mensheid in de
Heilige Schrift. De Heere zegt: “Zie, Ik maak een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, en aan het oude zal niet meer gedacht worden, noch ter
harte gaan” (Jesaja 65:17). In de openbaring van Johannes de
Evangelist, lezen we het volgende: “En ik zag een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, want de vorige hemel en de vorige aarde zijn
voorbijgegaan …”(Openb.21:1). In zowel het Oude als het Nieuwe
Testament eindigt de huidige wereldgeschiedenis met een nieuwe
wereldorde. De Bijbel laat ons niet in het ongewisse over de kwaliteit
en de kenmerken van de nieuwe schepping. Een fantasierijk beeld wordt
geschetst door de profeet Jesaja: – “Dan zal de wolf samenwonen met
het lam, en het kalf en de jonge leeuw en de os zullen samen zijn, en
het kleine kind zal hen leiden… zij zullen geen kwaad en geen kwaad
doen…”(Jesaja 11:6,9). Johannes de Theoloog, op zijn beurt, sprekend
over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, getuigt dat: “De dood zal
niet meer zijn, noch geschrei, noch gehuil, noch ziekte, want de
vorige dingen zijn voorbijgegaan”(Openbaring 21:4). Het oude zal
voorbijgaan; de Heer zegt: “Ik maak alle dingen nieuw” (Openbaring
21:5). Een nieuwe wereld met nieuwe wetten, die wij niet kennen en
waarin geen kwaad zal bestaan. Laten we tot slot de woorden van de
apostel Petrus in herinnering brengen: “De Heer is niet traag met de
vervulling van de belofte, zoals sommigen het traag achten, maar
verlangt naar ons, niet opdat iemand verloren ga, maar opdat allen tot
bekering komen” (2 Petrus 3:9).

Dominee D.M. Vinogradsky 8.06.22

Geef een antwoord