8 juli 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

De vierennegentigste Psalm van het Boek der Psalmen geeft een
waarheidsgetrouw beeld van de huidige tijd. De psalmist vraagt: “Tot
de Heer, o goddelozen, tot de goddelozen triomferen” (Psalm 94:3).
Vervolgens somt hij de feiten op: “zij spuwen onbeschaamde taal uit…
zij vertrappen het volk… zij onderdrukken uw erfdeel, zij doden de
weduwe en de vreemdeling en zij doden de wees” (vs.4-6). Is dat niet
waar we vandaag voor staan? Is dat niet wat ons in de problemen
brengt, en waar is de uitweg? Er is een uitweg: “Welgelukzalig is de
mens die U onderwijst, o Heer, en die Uw wetten leert om hem rust te
geven in de dagen van benauwdheid, totdat voor de goddelozen een kuil
is gegraven” (vs.12-13). Vrede en rust van hart wordt ons gegeven door
Hem die zei: “Ik heb wraak, Ik zal vergelden, zegt de Heer” (Hebreeën
10:30). Waarheid – “het oordeel over slechte daden wordt niet snel
openbaar; daarom is het hart van de mensenkinderen niet bevreesd om
kwaad te doen” (Prediker 8:11). Maar vergelding zal zeker komen te
zijner tijd. De tijd is in de macht van God. Dit moet ons
toevluchtsoord zijn, ons geloof. We willen de wraak meteen zien. Het
ware geloof geeft vrede in het hart te midden van moeilijkheden, zelfs
wanneer het loon pas op de dag des oordeels komt. Mogen we gesterkt
worden in een sterk geloof! 

Amen.

Dominee D.M. Vinogradsky 8.07.22.

Geef een antwoord