8 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

Let eens op de eerste woorden van de prediking van de apostel Petrus
tot de heidenen, in het huis van Cornelius: “Waarlijk, ik weet, dat
God niet ongenegen is, maar dat in elk volk, dat Hem vreest en in
gerechtigheid wandelt, Hem welbehaaglijk is” (Handelingen 10:34). Dit
wordt verklaard aan de Israelieten, die van kindsbeen af te horen
kregen dat zij een bijzonder volk waren, door God uitverkoren,
bevoorrecht. Dat is waar, maar wat wordt bedoeld met “uitverkoren”.
Wat is het voorrecht?

De belofte van de Redder van de wereld is aan de mensheid gegeven
sinds de eerste dag van de val. Het werd in alle gemeenschappen
mondeling doorgegeven, zelfs vóór de uitverkiezing van Abraham, de
voorvader van het volk Israël. God zag in Abraham de persoon die de
stamvader zou zijn van het volk waaruit de Messias zou voortkomen,
waarop door allen zo lang werd gewacht. De Bijbel getuigt, “En de
Heere zei: … uit Abraham zal een groot en sterk volk voortkomen, en
in hem zullen alle volken der aarde gezegend worden”(Gen.18:18). Dit
is het geheim van Gods onpartijdigheid. Vanaf het begin heeft God Zijn
liefde voor allen bestemd, zelfs voordat Hij het volk Israël
uitverkoos. Deze was alleen uitverkoren om door Jezus Christus Zijn
onpartijdigheid en liefde te tonen aan allen die Hem vrezen.

Amen! Dominee D.M. Vinogradsky 8.02.22.
 

Geef een antwoord