7 oktober 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

Let op de diepe betekenis van de uitdrukking van Paulus in zijn brief
aan Timoteüs: “… de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, met de
belofte van het leven dat nu is en van het leven dat komt” (1
Timoteüs 4:8). Godsvrucht is een leven van eerbied en geloof in God.
Het bevat beloften van voorspoed zowel in het huidige leven als in het
komende leven. Sommigen denken dat geloof alleen nodig is om het
eeuwige leven te beërven. Dit is waar, maar de ware christen getuigt
van het feit dat het geloof reeds “leven in overvloed” voortbrengt.
Christus zei ooit: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en
overvloedig leven hebben” (Johannes 10:10). Dit geldt zowel voor het
huidige als voor het toekomstige leven in de eeuwigheid. In het heden
ziet de gelovige overvloed op zowel het materiële (fysieke) vlak als
op het geestelijke vlak van het leven. Een gezond lichamelijk leven is
een garantie voor gezondheid en levenswelzijn en succes. Diep geloof
is een garantie voor vrede en gemoedsrust: “Door het dal van wenen
gaan zij (de wegen die naar God leiden), daarin openen zich bronnen en
de regen bedekt het met zegen”.

 Pastor D.M. 7.10.22.