7 april 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

De vorige keer spraken we over Gods plan voor de verlossing van de
mens na de zondeval.

We hebben gesproken over de onderdelen van dat plan. Eerst en vooral
is er de genade van God. Om het te ontvangen, heeft God een instrument
voorzien, namelijk geloof. Het geloof is niet het middel maar slechts
de weg om de genade van God – de verlossing – te ontvangen. Het middel
blijft het offer van Jezus Christus. Bij de schepping begiftigde God
de mens met intelligentie. Sinds zijn val in de zonde is de mens niet
beroofd van eigenschappen van het verstand als de wil, het recht om te
kiezen en intellectueel geloof. Zonder deze kwaliteiten en
eigenschappen van het intellect is het ondenkbaar dat de mens zijn
dagelijks leven leidt. Elk ogenblik moet hij een keuze maken, de wil
is voortdurend werkzaam, alle handelingen gaan gepaard met een
aangeboren geloof.

Met al deze eigenschappen van het verstand beslist de mens ook over
zijn lot in de eeuwigheid – door het heilsplan van God te aanvaarden
of te verwerpen. “Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden”
zegt het evangelie (Marcus 14:14). Wij moeten het aangeboren vermogen
om te geloven, waardoor wij Gods gave van verlossing aanvaarden, niet
verwarren met de gave van het geloof, waardoor wonderbare daden –
genezingen, enz. – worden verricht. Het zijn totaal verschillende
categorieën.

Geschenken worden niet aan allen gegeven, redding is voor hen die
dorsten en ontvangen. “Jullie die dorsten! Gaat naar het water, gij
allen; ook gij die geen zilver hebt, gaat … koopt zonder
zilver”(Jesaja 55:1).

Dominee D.M. Vinogradsky 7.04.22.
 

Geef een antwoord