6 juli 2022

Geliefde van God – vrede zij met u

Beste ouders en kinderen. De schrijver van Asaf Psalm 78 hechtte groot
belang aan deze zaak. Hij zei: “Wat wij gehoord en geleerd hebben, en
wat onze vaderen ons gezegd hebben, zullen wij voor hun kinderen niet
verbergen, door aan het geslacht dat komen zal, de heerlijkheid des
Heren te verkondigen, en zijn kracht, en zijn wonderen, die Hij gedaan
heeft” (vs.3,4). De auteur concentreert zich op de glorie, macht en
kracht van de Schepper, gezien in zijn werken, kijkend naar de natuur.
De apostel Paulus bevestigt deze gedachte in zijn brief aan de
Romeinen: “Want de onzichtbare dingen van Hem, zijn eeuwige kracht en
goddelijkheid, zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar
geworden door het aanschouwen van de schepselen, zodat zij zonder
antwoord zijn”(Rom 1,20). Hoe belangrijk het is om kinderen hierop te
wijzen wanneer zij op school met deze zaken in aanraking komen. De
glorie, macht en kracht van God, de Schepper, is duidelijk daarbuiten.
Even belangrijk in de opvoeding is het meegeven van persoonlijke
levenservaring aan kinderen – om hen te leren “hun hoop op God te
stellen, en de werken Gods niet te vergeten en zijn geboden te
onderhouden” (Psalm 78:7). Dit alles moet voortdurend en nadrukkelijk
worden gedaan. Het persoonlijke voorbeeld van een godvruchtig leven
van ouders zal door kinderen worden ontvangen en te zijner tijd vrucht
dragen. 

Dominee D.M. Vinogradsky 6.07.22
 

Geef een antwoord