6 april 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

Het evangelie is goed en vreugdevol nieuws voor de hele mensheid. Wat
is de essentie ervan? De mens, geschapen naar het beeld en de
gelijkenis van God, verloor dit door de zonde. De gelijkenis was in de
eerste plaats onsterfelijkheid. Dat betekent dat hij fysieke
onsterfelijkheid bezat, die hij verloor samen met de oorspronkelijke
heiligheid. Om deze gelijkenis te herstellen, stelde God een heilsplan
op dat werd vervuld in de offerdienst van de Verlosser, Jezus
Christus. Tot op de dag van vandaag omarmt de liefde van God de Vader
allen die op aarde wonen en zijn genade raakt hun harten en doet hen
herleven tot nieuw leven. De verlossing is volbracht, en hier is de
formule: “Door genade zijt gij behouden, door het geloof” (Ef. 2:8).

Elk van deze drie onderdelen moet in overweging worden genomen. Genade
is Gods onverdiende geschenk aan de mensen, door Jezus Christus. In
tegenstelling tot de wet is “de genade en de waarheid gekomen door
Jezus Christus” (Johannes 1:17). In de dood en het bloed van Jezus
Christus is reiniging van zonden, herstel van heiligheid en
gerechtigheid. In de opstanding van Christus ligt het herstel van de
onsterfelijkheid, niet alleen van de ziel, maar ook van het lichaam.
“Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en wederopgestaan is, zo
zal God ook hen, die in Jezus gestorven zijn, met Hem brengen”(1
Thess.4:14).

Dominee D.M. Vinogradsky 6.04.22.
 

Geef een antwoord