5 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

God is getrouw in zijn beloften.
Ja, door ongehoorzaamheid en omgang met het kwaad, werd de mens
lichamelijk sterfelijk. De trouw van God is echter niet om de
onsterfelijke ziel van de zondaar te vernietigen. Dit is waar de
belofte van vergeving in beeld komt die eeuwig leven brengt. Het
effect van deze belofte is niet zonder menselijke tussenkomst. Toen de
Heere, ter vervulling van zijn belofte, door Mozes tot het volk
Israël sprak: “Als getuige voor u roep ik heden hemel en aarde, heb
ik u leven of dood geboden, zegen of vloek. Kies het leven, opdat gij
en uw nakomelingen mogen leven” (Deuteronomium 30:19). Wat is dit
anders dan een oproep om mee te beslissen over je eigen toekomst.
“Zegening als u de geboden van de Heer gehoorzaamt… vloek als u niet
gehoorzaamt…”(Deuteronomium 11:27,28). 

Eigenlijk is het onze keuze!
Hoe vaak is die verderfelijk en onjuist. Maar vanaf het begin was er
een uitweg. De wet van Mozes voorzag daarin. In het boek Leviticus
lezen we: “Indien hij (een mens) ergens schuldig aan is… en de
overtreding zal belijden waarmee hij gezondigd heeft, laat hem dan de
Heere een offer brengen voor zijn zonde waarmee hij gezondigd heeft…
en de priester zal hem reinigen van de overtreding waarmee hij
gezondigd heeft… en hem zal vergeving geschieden” (Lev.5:5-6,13). Zo
werd in de tijd van het Oude Testament omgegaan met de belofte van
vergeving.

Over de vervulling van deze belofte in de tijd van het Nieuwe
Testament zullen we het morgen hebben. 

Dominee D.M. Vinogradsky 5.02.22.

Geef een antwoord