5 december  2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Zoals de vorige keer is opgemerkt, wordt de verwaarlozing van het heil
vooral gevonden bij de mensen van deze wereld. Hoe wordt het
uitgedrukt? Tevredenheid met vleselijke materiële belangen, het
nivelleert geestelijke behoeften, en richt alle aandacht op het
zichtbare, vergankelijke. Over het onzichtbare en eeuwige – er is geen
tijd, geen verlangen om het te overdenken en te bevatten. Maar het
Koninkrijk der hemelen wordt met kracht ingenomen, en zij die zich
inspannen hebben er toegang toe” (Mattheüs 11:12). Maar wanneer in
een of ander geval het werk van Gods genade het geweten wakker schudt,
reageert hij niet op de oproep van Christus en aarzelt hij om zich in
berouw tot God te wenden. Dit is verwaarlozing van verlossing, wat
leidt tot ondergang. Het is mogelijk dat een gered persoon zich niet
bekommert om zijn verlossing. De schrijver van de brief zegt: “Daarom
moeten wij bijzonder voorzichtig zijn met wat wij horen, opdat wij
niet afvallen … en elke overtreding en ongehoorzaamheid ontvangt
rechtvaardige vergelding, hoe zullen wij ontkomen, als wij het heil
verwaarlozen” (Hebr. 2:1-3). Het niet zorgen voor verlossing onder de
geredden uit zich in het verwaarlozen van het onderhouden van Gods
geboden, het lichtvaardig opvatten van de zonde, het aarzelen zich te
bekeren van overtredingen. Laten we in ons geestelijk leven het gebed,
de lezing van het Woord en de gemeenschap met de Kerk niet
verwaarlozen. God helpe ons!

Pastoor D.M. 5.12.22.