5 april 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

Op een dag stelden Jezus’ leerlingen de vraag: “Wie is de grootste in
het Koninkrijk der hemelen?”
Zij wisten nog niet veel over het Koninkrijk van God. Jezus riep een
kind en plaatste hem in hun midden om hun een les te leren voor alle
mensen op aarde. Jezus zei: “Voorwaar, Ik zeg u: Tenzij gij u bekeert
en wordt als kleine kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen niet
binnengaan” (Mattheüs 18:3). In de eerste plaats gaat het er hier om,
hoe wij er binnengaan, en vervolgens hoe wij er in blijven, zodat ons
leven op aarde wordt voltooid met de erfenis van de eeuwigheid!
Vervolgens, zei Jezus: “Wie verkleind is als dit kind, is groter in
het koninkrijk der hemelen”(Mattheüs 18:4). Om harteloos te
verminderen, is het nodig zichzelf, zijn ego, eerzucht en trots te
verloochenen, zich in berouw tot de Heer te wenden en zich voor Hem te
verootmoedigen. Omkeren betekent je afkeren van jezelf en Christus
tegemoet treden. Het betekent Zijn kind worden.  Een kind is zich
bewust van zijn totale afhankelijkheid van zijn ouders. Gods kinderen
moeten zich dus bewust zijn van hun afhankelijkheid van God; zij
moeten hun vertrouwen geheel en al op Hem stellen. Om in deze staat te
blijven en een kind van God te zijn, moeten wij onze harten hoeden, de
verzoekingen van de wereld afwenden, verzoekingen overwinnen, in
heilig leven en godsvrucht blijven.

Pastor D.M. 5.04.22

Geef een antwoord