4 april 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

Wij hebben dikwijls gezegd dat het offer van Jezus Christus voldoende
is voor de redding van het gehele menselijke geslacht.

Sommige mensen vinden dit moeilijk te geloven; hoe kan de dood van
één Rechtvaardige een plaatsvervangend offer zijn voor duizenden
zondaars? Het feit is dat deze Rechtvaardige de Zoon van God is. Dit
is het voornaamste argument om de waarheid van de verzoening te
bewijzen. De grote prijs van de verlossing is de dood van de Zoon van
God. En toen Jezus van Nazareth, die tot Johannes de Doper kwam om
gedoopt te worden, werkelijk de Zoon van God was, getuigde Johannes:
“Ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden heeft om mij in het
water te dopen, zeide tot mij: Op Wie gij de Geest zult zien
nederdalen en op Hem blijven, die doopt met de heilige Geest; en ik
zag en getuigde, dat deze de Zoon van God is” (Johannes 1:33,34;
Mattheüs 3:17).

Het is veelbetekenend dat op de berg van de verheerlijking dezelfde
“stem uit de hemel” tot de apostelen getuigde: “Deze is mijn geliefde
Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb; luistert naar hem” (Mattheüs
17:5). Na dertig jaar dienst aan en getuigenis van Jezus schreef de
apostel Petrus in zijn brief aan de gelovigen: “Wij hebben de stem
gehoord die uit de hemel kwam, toen wij met Hem op de heilige berg
waren” (2 Petrus 1:18). Deze getuigenissen zijn voldoende om elke
twijfel weg te nemen over de ontoereikendheid van het offer van Jezus
Christus voor de redding van een ieder die in Hem gelooft.

Loof de naam van Jezus!

Dominee D.M. Viogradsky 4.04.22

Geef een antwoord