4 maart 2022

Geliefde van de Heer, vrede zij met u!

Zoals bekend eindigde de eerste Messiaanse reis van de apostel Paulus
met de steniging in de stad Lystra.

Als we het boek Handelingen verder lezen, leren we over de tweede
evangelisatiereis. Het begon met een bezoek aan de eerder gevormde
kerken en vervolgens aan Macedonië, de eerste plaats in Europa. De
stad Filippi! Hier was Lydia de eerste die zich tot de Heere wendde,
gevolgd door de gevangenisbewaker. Waar ik op wil wijzen is dit:
voordat de gevangenisbewaarder en zijn familie zich bekeerden, kwamen
de apostel Paulus en Silas in opstand tegen de heren van de bezeten
dienstmaagd, de waarzegster die Paulus had genezen. Toen haar heren
zagen dat zij hun inkomsten hadden verloren, “grepen zij Paulus en
Silas en sleepten hen op het plein naar de machthebbers, en toen zij
hen voor de magistraten brachten, zeiden deze: ‘Deze mannen …
brengen onze stad in beroering … ook het volk is tegen hen in
opstand gekomen; de magistraten rukten hun kleren uit en gaven bevel
hen met stokken te slaan, en toen zij hen vele slagen hadden gegeven,
wierpen zij hen in de gevangenis …’ (Handelingen 16:19-23).

Het einde van het verhaal was de tussenkomst van God zelf. De apostel
Paulus en Silas werden vrijgelaten uit de gevangenis na een aardbeving
en de gevangenisbewaarder richtte zich tot de Heere. Op verzoek van de
stadhouders verlieten zij Filippi en gingen naar Thessalonika. En een
paar maanden later, toen zij gedwongen waren Macedonië met spoed te
verlaten en naar Achaia te gaan, – zouden Paulus en Silas aan de
gemeente van Thessalonica schrijven, terwijl zij zich herinnerden:
“…Gij weet zelf, broeders, van ons binnentreden tot u, dat het niet
ijdel was; maar daar wij eerst te Filippi geleden en bespot zijn,
gelijk gij weet, hebben wij het gewaagd in onze God tot u te prediken”
(1 Thess. 2:1-2).

Wat een samenhang en nauwkeurigheid in het ooggetuigenverslag van de
feiten, door de hele Schrift heen!!!

Loof Hem! Dominee D.M. Vinogradsky 4.03.22.

Geef een antwoord