4 juli 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Twee offers aan God: het offer van Kaïn en het offer van Abel. Wij
lezen in Hebreeën: “Door het geloof bracht Abel een beter offer aan
God dan Kaïn…” (Hebreeën 11:4). Vraag! Hoe is het offer van Abel
beter dan dat van Kaïn? Er zijn verschillende meningen hierover. Ik
denk dat het niet uitmaakte wat er geofferd werd. Natuurlijk bracht
Kaïn als boer van de vruchten van het land. Later zal de wet zeggen:
“Gij zult de eerstelingen van uw land brengen naar het huis van de
Here, uw God” (Exodus 34:26). Abel, als herder van de schapen, bracht
uit de eerstgeborenen van zijn kudde voort (Gen.4:4). Zo brachten
beiden wat ze hadden. Naar mijn mening was het “beste” niet wat er
werd gebracht, of hoeveel, maar met welk hart en met welke geest het
werd gedaan. David zei eens: “Het offer voor God is een gebroken
geest; het hart van de gebrokenen en nederigen zult Gij niet
verachten, o God”  En Salomo verklaart: “Het offer van de goddelozen
is een gruwel voor de Heere”(Pr.15:8). De Heer greep Abel en zijn gave
en getuigde daarmee van zijn gerechtigheid. Dit gebeurde niet met
Kaïn, want hij was ver van gerechtigheid. In plaats van gebrokenheid
en nederigheid tegenover God, “werd hij zeer bedroefd” (Genesis 4:5).
Hij luisterde niet naar Gods stem en aanvaardde de berisping en
vermaning niet: “Indien gij goed doet, verheft gij uw aangezicht niet?
En indien gij niet goed doet, ligt de zonde aan de deur; zij trekt u
naar zich toe, maar gij beheerst haar” (Genesis 4:7). Tot zijn grote
spijt bleef hij doof voor de waarschuwing, en doodde zijn broer.

Dominee D.M. Vinogradsky 4.07.22

Geef een antwoord