4 januari 2022

We gaan verder met de overdenkingen over de de tekst “het geheimenis van de godsvrucht”. De apostel Paulus vervolgt: “… God verscheen in het vlees…” Wat betekent dit? De christen accepteert bij voorbaat, ongeacht zijn ervaring, het bestaan ​​van de Drie-enige, Oorsprongloze God, Die het begin is van alles, zowel in het fysieke als in het geestelijke rijk. Om Zijn volheid aan de mensheid te openbaren in de Heilige Drie-eenheid, verschijnt God op aarde in het vlees. De geboorte van de Messias in de persoon van Jezus Christus is het wonder van de menswording. Hoe is dit zo gekomen? De tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid, de Zoon van God, beperkt zich vrijwillig een tijdlang in Goddelijke eigenschappen: het Beginloze en Eeuwige wordt geboren in de tijd. Alomtegenwoordig zijn wordt beperkt in de ruimte. Het evangelieverhaal van Jezus’ leven op aarde getuigt van de beperking van Zijn alwetendheid. Jezus sprak tot zijn discipelen over zijn wederkomst en zei: “van die dag en dat uur weet niemand iets, noch de engelen des hemels, noch de Zoon, maar alleen de Vader” (Marcus 13:32). Laten we niet verbaasd zijn dat de Zoon van God, die op aarde was, niet altijd in staat was wonderen te verrichten. De evangelisten getuigen hiervan (Matteüs 13:58; Marcus 6: 5). De openbaring van Gods almacht was dus niet altijd zichtbaar. En dit is alleen omdat Hij, nadat Hij de heerlijkheid van de hemel had verlaten, als Zoon van God, belichaamde: “… maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” (Filippenzen 2:7,8). De Zoon van God verscheen in het vlees om te sterven en een offer van verlossing te worden voor de hele mensheid. Hem zij geprezen!

Dominee D.M. Vinogradsky 4.01.22.

Geef een antwoord