4 februari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u! 

Iedereen die op deze wereld komt, heeft te maken met het lot van leven
en dood.

Het leven is een onschatbaar geschenk van God. De dood is een
ongewenst maar onvermijdelijk verschijnsel. De dood, welke is
vergelding. De apostel Paulus 
geeft de volgende definitie: “Het loon van de zonde is de dood, maar
de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus” (Romeinen
6:23). Deze onveranderlijke wet van God wordt al verkondigd sinds de
hof van Eden. Maar tegelijkertijd kreeg de mensheid de belofte van
eeuwig leven door de vergeving van zonden door het verzoenend offer
van Jezus Christus.

Laten wij de stappen volgen van de vervulling van de wet van
vergelding en de belofte van vergeving en eeuwig leven. De wet van
wraak werd door God afgekondigd in Eden. In het allereerste begin van
het menselijk bestaan stelde God de grenzen vast van wat geoorloofd
was, want bij de schepping van de mens bestond er reeds goed en kwaad
in het heelal. Het kwaad kon niet worden aangeraakt. Hier was de grens
van wat was toegestaan. God zei: “Van elke boom in de hof zult gij
eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad zult gij niet
eten; want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven”
(Genesis 2:16-17). De wet van vergelding is tot op de dag van vandaag
van kracht.

De mens is door zijn ongehoorzaamheid, door zijn deelname aan de
zonde, lichamelijk sterfelijk geworden. Hij heeft in zijn fysieke
natuur de consequentie van vergelding, de dood. Zijn lot op aarde is
een tijdelijk leven en een onvermijdelijke dood.

De volgende keer zullen we het hebben over de belofte van vergeving en
eeuwig leven.

Dominee D.M. Vinogradsky 4.02.22.

Geef een antwoord