31 oktober 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

De Heilige Schrift, de Bijbel, werd aan de mensheid gegeven om het
mysterie van de schepping en het eeuwige leven te ontdekken. Christus
zei ooit: “Bestudeer de Schriften, want gij denkt dat gij daardoor
eeuwig leven hebt, en zij getuigen van Mij”(Johannes 5:39). Laten we
onze aandacht richten op twee teksten die voldoende zijn om de
waarheid te bevestigen van redding en eeuwig leven door de Messias die
God heeft gezonden – Jezus Christus. Het eerste staat in het boek
Deuteronomium. Mozes, die de verklaring van de openbaring van het Oude
Testament voltooit, schreef: “de Here, uw God, zal uit uw midden een
profeet doen opstaan, uit uw broeders, zoals Hij mij heeft doen
opstaan – luister naar hem” (Deuteronomium 18:15). Een duidelijke
profetie over een Verlosser – de Messias!  De tweede tekst waarop ik
wil wijzen staat in het drieënvijftigste hoofdstuk van het boek
Jesaja.  Het hele hoofdstuk vertelt ons hoe de Messias redding zal
brengen.  Hij zal een verzoeningsoffer zijn “voor onze overtredingen,
en hij zal gepijnigd worden voor onze ongerechtigheden … Maar
wanneer zijn ziel een verzoeningsoffer heeft gebracht, zal hij zijn
nageslacht zien en de wil van de Heer zal door zijn hand geschieden”
(Jesaja 53:5,10). Dit getuigenis uit de Bijbel is genoeg om ons geloof
te bevestigen!

Pastor D.M. 31.10.22