30 september 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

De vorige keer hadden we het over Gods plan voor de redding van de
zondige mensheid en concentreerden we ons op het feit dat redding een
geschenk van God is; het middel tot redding is het offer van Jezus
Christus. Wat betreft het geloof in de aangehaalde Schrift, daar staat
dat wij gered worden door het geloof (Ef.2:8). Geloof is dus slechts
een instrument en een manier om de genade van God – redding – te
ontvangen. Bij de schepping schonk God de mens intelligentie. Na de
val verloor hij niet zulke eigenschappen als de wil, het recht om te
kiezen, zoals beroving van lichamelijke onsterfelijkheid. Zonder deze
eigenschappen van het intellect is het ondenkbaar in het dagelijks
leven van de mens. Met hen beslist hij over zijn lot in de eeuwigheid,
of hij de gave van verlossing aanneemt of niet. De mens is vanaf zijn
geboorte begiftigd met het vermogen om te geloven. God “wil dat alle
mensen behouden worden…” (1 Timotheüs 2:4). “Want de genade van
God, die alle mensen redt, is verschenen” in de persoon van de Zoon
van God, Jezus Christus (Tit. 2:11). De mens hoeft slechts door geloof
de gave van verlossing te aanvaarden.

Dominee D.M. 30.09.22.