30 maart 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

De tweede brief van Petrus is in wezen een sterfbedinstructie en een
testament aan de kudde.

Met welke ijver, zorg en liefde spreekt hij tot hen, zeggende: “Ik
acht het goed, zolang ik in dit huis des vleses ben, u op te wekken
door een vermaning, wetende, dat ik weldra mijn huis moet verlaten,
gelijk onze Heere Jezus Christus het mij geopenbaard heeft” (1 Petr.
1:13,14). Meer dan dertig jaar waren voorbijgegaan sinds de gezegende
ontmoeting van de verrezen Jezus met Petrus en de andere discipelen
bij de zee van Tiberias.  Het was toen dat Jezus hem het einde van
zijn verblijf op aarde openbaarde. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen
gij jong waart, omgordde gij u en wandelde waarheen gij wilde; maar
als gij oud zijt, zult gij uw handen omgorden, en een ander zal u
omgorden en u leiden waarheen gij niet wilde. En Hij zei deze dingen
om duidelijk te maken door wat voor soort dood Petrus God zou
verheerlijken (Johannes 21:18,19). Zoals wij weten, is Petrus volgens
een betrouwbare bron in de jaren zestig van de eerste eeuw in Rome
gekruisigd. Er wordt gezegd dat de rechters gehoor gaven aan het
verzoek van de apostel en hem ondersteboven kruisigden. Hij zei: “Ik
ben het niet waard gekruisigd te worden zoals mijn Meester”. Daardoor
verkortte de Heere de kwellende tijd die Hij aan het kruis doorbracht.
Dit is wat de geneeskunde ons vertelt.Dat doet het inderdaad.

Pastor D.M. 30.03.22.
 

Geef een antwoord