3 mei 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Met deze woorden begroette Jezus de discipelen na Zijn verrijzenis.
 Deze groet was gebruikelijk onder de Israëlieten. Maar nadat Jezus
het verlossingswerk had volbracht, gaf hij een speciale betekenis aan
deze groet. Toen Hij voor Zijn lijden Zijn testament naliet, zei Hij:
“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld geeft,
geef Ik u. Laat uw hart niet verontrust, noch bevreesd zijn” (Johannes
14:27). Ik denk dat Jezus in de eerste plaats innerlijke, persoonlijke
vrede voor ogen had. Daarom roept Hij ons op om in Zijn vrede binnen
te gaan. “En wij die geloven” in Hem zullen Zijn rust binnengaan. Deze
belofte is nog steeds van kracht (Hebreeën 4:1-3). Het geloof in de
opstanding van Jezus, die de dood overwon, neemt alle angst en vrees
weg. Hij heeft door Zijn dood de macht die de dood in zijn macht
heeft, namelijk de duivel, uitgeschakeld, om ons te verlossen van de
angst voor de dood, die iedereen die op aarde leeft achtervolgt,
onderworpen aan de slavernij van de zonde (Hebr.2:14,15). Maar
Christus heeft ons bevrijd van die slavernij. Hij bevrijdt ons van de
angst voor de dood. Paulus zegt: “Nu gij van de zonde verlost zijt en
slaven van God geworden zijt, is uw vrucht heiligheid, en het einde is
het eeuwige leven” (Rom. 6, 22).

Dominee D.M. Vinogradsky 3.05.22

Geef een antwoord