29 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Laten wij in deze belangrijke dagen, de verrijzenis van Jezus
Christus, nadenken over de betekenis die de verrijzenis had voor de
directe deelnemers aan en de getuigen van deze gebeurtenis van het
tijdperk, en nu voor allen die op aarde leven.

Wat betekent de opstanding van Jezus voor de discipelen?  Christus
had hen de dag ervoor gewaarschuwd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij
zult wenen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult
bedroefd zijn, maar uw droefheid zal u verblijden” (Johannes 16:20).
Na het grootste verdriet dat zij hadden geleden, tijdens het lijden en
sterven van Jezus, de onbeschrijfelijke vreugde van de ontmoeting met
de Opgestane. De vreugde waarvan Jezus hun zei: “Nu hebt gij verdriet,
maar Ik zal u wederzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand
zal u de vreugde ontnemen” (Johannes 16:22). Want dit is een onaardse,
hemelse vreugde; een volmaakte en blijvende vreugde, zowel nu als in
de toekomst; een vreugde in de Heilige Geest (Rom.14:17).

Zij bereikten deze vreugde door vast te staan in de waarheid van de
opstanding. Het lege graf en de verschijningen van de Opgestane
bevestigden de vervulling van de herhaalde voorspellingen van Jezus
Zelf dat Hij op de derde dag zou herrijzen (Mattheüs 17:23; 20:19).

Tenslotte voltooide de opstanding van Jezus Christus de vorming van de
discipelen tot getuigen en apostelen. Hun getuigenis, mondeling en
schriftelijk, luidde een nieuw tijdperk van verlossing in Christus in,
waarvan zij de waarheid bevestigden door hun martelaarschap.

Dominee D.M. Vinogradsky 29.04.22.

Geef een antwoord