28 oktober 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

Laten we, nu we blijven nadenken over de verschillende wegen van het
leven, ons concentreren op het smalle pad, het pad van waarheid,
goedheid en leven. Christus zei: “…Ik ben de weg, de waarheid en het
leven…” (Johannes 14:6). Dit is de weg van verzoening van de zondige
mens met God. De enige manier, door het offer van Golgotha van Jezus
Christus. De zonde van de mens heeft de toegang tot de boom des levens
afgesloten. Het symbolische beeld van het Paradijs van de Cherubijn
met het vlammende zwaard dat de toegang tot de boom des levens
bewaakt, toont de diepte van de kloof die de mens van God scheidt.
Maar vandaag staat de toegang tot Hem open, dankzij het offer van
Golgotha. De weg van verlossing begint bij de nauwe poort van het
berouw van de mens voor God. Het moet hier op aarde worden voortgezet
door de vervulling van Christus’ geboden, en de Heilige Geest zal ons
door genadevolle kracht naar de gelukzalige eeuwigheid brengen. Laten
wij daarom acht slaan op de oproep van de Heer zelf: “Tracht in te
gaan door de nauwe poort, want Ik zeg u, velen zullen trachten in te
gaan en niet kunnen” (Lucas 13:24).

Pastor D.M. 28.10.22.