28 januari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u!

Terwijl wij verder nadenken over de almacht van God, komen de woorden van de profeet Jesaja ons voor de geest: “De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning;” (Jesaja 33:22).

De Heeer is Koning! Elke heerser heeft zijn bezit, heeft zijn onderdanen. Gods domein is de hele schepping. Hij is de Schepper van alle dingen. Zijn onderdanen zijn zij die leven, in de hemel en op aarde. Bovendien zelfs in de onderwereld, de hel. In de hemel zijn de engelen. Daar zijn de aartsengelen en de zielen van de verloste rechtvaardigen. Op aarde zijn allen die de adem des levens hebben. In de hel zijn de zielen van de zondaars en de demonen.

Gods almacht is ook daarin gelegen, dat van Hem de ware wet is, de wet van het gezag. God is de auteur van de wetten van het universum. Hij heeft de bron van het leven en de sleutels van hel en dood. Hij, en Hij alleen, zit op de troon van macht en heerlijkheid. Hij is de levende God, Hij werkt en redt nog steeds. Hij heeft ons gered, Hij zal ook jou redden als je je tot Hem wendt. Hij maakt hen die gered zijn tot erfgenamen van het Koninkrijk der hemelen, en Hij zal over hen waken voor eeuwige heerlijkheid in de hemel.

Laten we niet vergeten: “De Heere is onze rechter”! Te zijner tijd zullen wij allen staan voor de Almachtige en Rechter van de hele aarde, die rechtvaardig zal oordelen!!!

Dominee D.M. Vinogradsky 28.01.22

Geef een antwoord