28 december  2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Nu we het evangelieverslag over de geboorte van Jezus Christus verder
lezen, moeten we nagaan hoe die geboorte plaatsvond. We lezen: “Nadat
zijn moeder Maria aan Jozef was verloofd, werd zij, voordat zij in het
huwelijk waren verbonden, bevonden zwanger te zijn door de Heilige
Geest” (Mattheüs 1:18). (Matt. 1:18) Dat is het! Dit is het
belangrijkste. In vervulling van het oude profetische woord zou de
verwekking van de Zoon van God op wonderbaarlijke wijze plaatsvinden.
De profetie zei: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren
en zijn naam Immanuel noemen, wat betekent: God is met ons” (Jesaja
7:14; Matteüs 1:23). De profeet Micha, een tijdgenoot van de profeet
Jesaja, kondigde aan waar de beloofde Messias geboren zou worden:
“Maar gij Bethlehem Efrata, kleinste onder de duizenden van Juda, uit
u zal Hij voortkomen, die heerser zal zijn in Israël, en wiens
uitgang van het begin af, van eeuwigheid af” (Micha 5:2). Belangrijk
in deze profetie is niet alleen de plaats van zijn geboorte, maar ook
zijn goddelijke natuur, waarnaar de woorden verwijzen: “…wiens
uitgang van het begin af aan, van eeuwigheid af, is”. Verder gaf de
profeet Daniël ten tijde van de Babylonische gevangenschap van de
Israëlieten de exacte tijd aan van de komst van onze Verlosser in de
wereld. (Dan.9:24).

Pastor D.M. 28.12.22.