27 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Het Boek der Boeken, de Heilige Bijbel, bevat twee Testamenten: het
eerste en het tweede, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Deze
verbonden gaan over de relatie van God met de mensheid. Het eerste
daarvan, het Oude Testament, werd gemaakt in de woestijn van Sinaï,
bij de berg Horeb, met het volk Israël, volgens de belofte aan
Abraham. Het was toen dat de zedenwet met zijn tien geboden op stenen
tafelen werd gegeven. Bovendien omvatte dit verbond de rituele wet van
de zuivering – verplichte bloedoffers voor elke zonde die door de
mensen werd begaan. Ondanks het eedverbond (Deuteronomium 29:12) dat
de Israëlieten waren aangegaan, verbraken zij het en ondergingen de
Babylonische gevangenschap en daarna de verstrooiing. In de grote
barmhartigheid van God werd door de profeet Jeremia een nieuwe belofte
gedaan over een Nieuw Verbond, dat in de plaats zou komen van het
vorige verbond en zou worden uitgebreid tot allen die op aarde
leefden. “Dit is het verbond dat Ik met het huis Israëls sluiten zal
na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en
die op hun hart schrijven, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mij
tot een volk zijn. De profeet Ezechiël legt uit hoe de Heer dit zal
volbrengen: “En Ik zal hun één hart geven, en Ik zal een nieuwe
Geest in hun binnenste leggen; en Ik zal uit hun vlees een hart van
steen wegnemen, en Ik zal hun een hart van klei geven” (Ezechiël
11:19). Wat is dit anders dan de Nieuwe Geboorte van boven uit de
Heilige Geest, die volbracht wordt onder het Nieuwe Verbond. 

Dominee D.M. Vinogradsky 27.O6.22.

Geef een antwoord