27 juli 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

De progressieve Openbaring stelde God aan de mensheid voor als de
Almachtige Schepper, als Heerser, Heerser en Wetgever, door middel van
de voorvaderen Abraham, Izaäk, Jakob; daarna door middel van Mozes,
de man Gods. Maar dit was niet genoeg! De volledige en definitieve
openbaring van de naam van God hebben wij in de persoon van Jezus
Christus. In het Hogepriesterlijk gebed, dat de samenvatting is van
deze bediening, zei Jezus: “Ik heb U verheerlijkt op aarde, Ik heb het
werk volbracht dat Gij Mij gegeven hebt te doen, Ik heb Uw naam
geopenbaard aan de mensen” (Johannes 17:4,6). De unieke, volmaakte en
allesomvattende openbaring van Gods naam: Christus de Verlosser! In
het allereerste begin zei de engel tegen Jozef: “Hij zal zijn volk
redden van hun zonden” (Mattheüs 1:21). Het kennen en aanvaarden van
de naam “Jezus de Verlosser” geeft eeuwig leven aan degene die in Hem
gelooft. Jezus getuigde hiervan in het Hogepriesterlijk gebed: “Daar
gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, zal hij aan alles wat gij
hem gegeven hebt, eeuwig leven geven” (Johannes 17:2).

Heb je deze naam ontdekt – “Redder”?

 D.M. 27.07.22.

Geef een antwoord