27 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

Het is heel belangrijk te weten wie de God is die wij aanbidden en die wij dienen; Zijn koninklijke waardigheid, Zijn macht, Zijn kracht.

Hier volgt een beschrijving door de profeet Jeremia: “De Heere God is de waarheid, Hij is de levende God, de eeuwige Koning … Hij heeft de aarde gemaakt met zijn macht, het heelal gevestigd met zijn wijsheid en de hemelen uitgestrekt met zijn verstand”(Jer.10:10,12). Kortom, Gods almacht en koninklijke waardigheid worden geopenbaard.

De Heere is onze Koning. Dat is een terechte titel. Hij heeft het recht om onze koning te zijn. Hij heeft ons gevormd. Hij is de Schepper van het hele universum. Door Zijn kracht is de hele schepping omvat. Wij “leven, bewegen en bestaan door Hem” (Handelingen 17:28). Hij is de Almachtige en houdt alle dingen in Zijn handen. “Wie anders dan Hij zorgt voor de aarde? En wie heerst er over het hele universum? Indien Hij Zijn hart tot Zich zou keren, en Zijn Geest en Zijn adem tot Zich zou nemen, zou alle vlees vergaan, en de mens tot stof wederkeren” (Job 34:13-15).

Laten wij niet vergeten dat alleen door de kracht en de voorzienigheid van God de huidige orde van de dingen in de wereld tot een bepaalde tijd in stand wordt gehouden. Op de dag des oordeels: “…zullen de hemelen met een geraas voorbijgaan; de elementen, die in beroering worden gebracht, zullen worden vernietigd; de aarde en al haar werken zullen worden verbrand. Indien al deze dingen zo vernietigd zullen worden, wat voor een heilig leven en godsvrucht zullen wij dan zijn, die wachten en verlangen naar de komst van de dag Gods…” (2 Petrus 3:10-12).

Amen!

Dominee D.M. Vinogradsky 27.01.22

Geef een antwoord