27 augustus 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Hoeveel mensen om ons heen zien niet wat de christen die naar de schepping kijkt, ziet. God is niet verborgen voor de mensen, Hij wordt aan de mensen geopenbaard in de schepping en niet alleen daarin! God heeft Zich vanaf het begin aan de mensheid geopenbaard in de profeten en daarna heeft Hij Zich geopenbaard in Zijn Zoon, Jezus Christus, als de Verlosser van de wereld. (Hebreeën 1:1-2). Laten we eens kijken naar de goddelijke openbaring in de schepping. De profeet David verkondigt: “De hemelen verkondigen de heerlijkheid van God, en het uitspansel verkondigt de werken van zijn handen. De dag geeft spraak aan de dag en de nacht openbaart kennis”. De natuurlijke orde der dingen in de wereld openbaart aan de gehele mensheid God de Schepper, Zijn grootheid, wijsheid en macht. In het zichtbare zit het onzichtbare. Apostel Paulus schreef in zijn Brief aan de Romeinen: “Want wat van God bekend is, is hun openbaar, omdat God het hun geopenbaard heeft; want zijn onzichtbare dingen, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn zichtbaar vanaf de grondlegging der wereld door de waarneming van de schepping …” (Rom.1:19-20). God is ook zichtbaar in onverdiende goedheid, waardoor Hij zich openbaart als een God van liefde. Zijn goedheid, “die Zijn zon gebiedt op te gaan boven het kwade en het goede” (Mattheüs 5:45); Zijn lankmoedigheid, “die Hij in vorige geslachten aan alle volken heeft toegestaan op hun eigen wegen te gaan, hoewel Hij niet ophield van Zichzelf te getuigen door Zijn goedheid” (Handelingen 14:16-17). Tenslotte openbaart God zich aan de mens in de onzichtbare goddelijke wachter, het geweten, dat nu eens beschuldigt en dan weer zijn daden rechtvaardigt (Romeinen 2:14-15). Laten wij luisteren naar de stem van God door de natuur, Zijn liefde voor de mensheid en de onzichtbare stem van het geweten.

Dominee D.M. Vinogradsky 26.08.22

Geef een antwoord