26 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

Een derde van de evangelieverhalen gaat over een gebeurtenis van het grootste belang, namelijk het proces, de kruisiging en de dood van Jezus Christus.

Golgotha is de plaats van de kruisiging. Dit is de berg Moriah in Jeruzalem. Het is veelbetekenend dat Abraham hier zijn enige zoon moest offeren. Toen zag God een plaatsvervangend offer in de plaats van Izaäk: het was een ram, waarvan de horens in het struikgewas verstrikt waren geraakt (Genesis 22:13). Deze plaats noemde Abraham later Jehovah – Yireh, wat “de Heer zal zien” betekent. God zag het plaatsvervangende offer voor het gehele menselijke geslacht op deze berg, die tegenwoordig Golgotha wordt genoemd.

Als we deze gebeurtenis steeds opnieuw bekijken, raken we overtuigd van de waarheid van dit verslag. Je ziet dat Jezus Christus echt het onschuldige slachtoffer van de verlossing is. Oordeelt u zelf: de twee heersers, Pilatus en Herodes Antipas, vonden na onderzoek van de beschuldigingen die tegen Jezus waren ingebracht door de overpriesters, schriftgeleerden en het volk dat Hij onschuldig was. Hier is hun getuigenis volgens het Evangelie van Lukas: “Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: Ik vind geen schuld in deze Mens. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toe gestuurd en zie, er is door Hem niets gedaan wat de dood verdient. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: Ik vind geen schuld in deze Mens. Ik zal Hem dan straffen en loslaten.(Lukas 23:4, 15-18). Hij was immers verplicht op het feest iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man: Weg met Deze, en laat voor ons Barabbas los.”. Dus wij allen, door onze zonden, tekenden het doodvonnis aan Jezus.

Oh, wat een diepte van wijsheid en liefde van God voor de mens, in het werk van de verzoenende dood van de Zoon van God!

Dominee D.M. Vinogradsky 26.01.22

Geef een antwoord