26 april 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Is het eerlijk dat de naam van Thomas, net als Judas, een bijnaam is
geworden onder de mensen? Zeker niet! Het feit van Thomas’ twijfel is
niet uniek. Aandachtige lezers van het Evangelie zullen gemakkelijk
opmerken dat ook andere discipelen die dag in twijfel verkeerden (lees
Marcus 16:9-14). Het feit van de twijfels van de discipelen geeft ons
aanleiding tot ernstige overdenking van de aard van twijfel als
verschijnsel. Om te beginnen moet worden opgemerkt dat twijfel een
verschijnsel is dat alleen bij mensen voorkomt.  De werkelijkheid van
de materiële wereld wordt door alle levende wezens waargenomen met
vijf zintuigen (gezicht, tast, smaak, gehoor en reuk). Deze
zintuiglijke waarneming houdt zich uitsluitend bezig met het
materiële rijk van het bestaan. In tegenstelling tot de dierlijke
wereld neemt de mens de omringende wereld niet alleen waar, maar kent
deze ook. Het betekent dat naast de vijf zintuiglijke waarnemingen
zijn intellect, rede, spirituele sfeer van zijn wezen erbij betrokken
is, die afwezig is in de dierlijke wereld. De mens is geschapen naar
het beeld en de gelijkenis van God!  Men kan dit verschijnsel
(geestelijke waarneming) desgewenst het “zesde zintuig” noemen. Dus
wat is twijfel? Ik denk dat het de antithese is van geloof, een
categorie die geestelijk is en alleen eigen aan de mens. Laten we eens
kijken naar de redenen van de twijfel. Allereerst de beperktheid van
de menselijke kennis en rede. Wij dragen in ons slechts de gelijkenis
van het beeld van God, die Absoluut is!   Dan – op aarde zijn wij
veroordeeld om in de geestelijke wereld te worden beïnvloed door boze
geesten onder de hemel en met hen te worstelen. Paulus zegt: “…onze
strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de heersers van de duisternis van deze tijd, tegen de
geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten” (Ef.
6:12).

Dominee D.M. Vinogradsky 26.04.22

Geef een antwoord