25 mei 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Ik zou graag uw aandacht willen vestigen op een nogal intrigerende
passage in het boek Maleachi: “…zegt de Heer: Ik heb Jakob
liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat” (Maleachi 1:3,4).
Het gaat over de tweeling Izaäk en Rebekka, van wie er één (Jakob)
de stamvader werd van de natie Israël. De apostel Paulus specificeert
dat het gezegd werd “toen zij nog niet geboren waren en geen goede of
kwade daden hadden gedaan” (Rom.9:11). Laten we eerlijk zijn, het
verwart sommige mensen dat God de toekomst heeft bepaald, van ieder
van hen, voordat zij geboren waren, voordat zij iets op aarde deden.
Dit is de “aardse” manier van denken, waarbij geen rekening wordt
gehouden met het feit dat Gods natuur bijzonder is. Hij is niet
onderworpen aan de fysische wetten van “tijd en ruimte”. God heeft
geen verleden of toekomstige tijd – alleen het “heden”. Deze
benadering maakt een einde aan dit misverstand. God is tijdloos als
Hij ziet hoe Esau het voorrecht van eerstgeboorterecht verwaarloost en
het aan Jakob verkoopt voor linzenstoofpot (Gen.25:30-34).
Gods liefde en genade strekt zich uit tot allen die niet nalaten uit
Hem geboren te zijn en, “…gelijk Ezau, voor één maaltijd zijn
eerstgeboorterecht opgaf” (Hebr.12:16). 

Dominee D.M. Vinogradsky 25.05.22

Geef een antwoord