24 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

Als we verder praten over verlossing, dan zullen onze ogen gericht
zijn op de Verlosser, Jezus Christus.

Afkopen betekent goedmaken, een schuld vereffenen. Onze schuld is
vanaf de geboorte van onze vaderen (zoals de apostel het zegt), voor
het zinloze leven waarin wij geleefd hebben en nog leven. Noch onze
vaders, noch wij konden ons van deze schulden bevrijden. Wat nodig
was, was een bemiddelaar tussen God en de mens. Het initiatief tot de
verlossing werd door de Vader zelf genomen om ons te bevrijden uit de
macht van de zonde. Die bemiddelaar was Jezus, de Zoon van God. Hij is
waarachtig mens en waarachtig God. Daarom is zijn bloed kostbaar en
voldoende om alle schuld te vergoeden.

Inderdaad: “Gij (wij) zijt niet met vergankelijk zilver of goud
verlost van het ijdele leven, dat u (ons) door de vaderen gegeven is,
maar door het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk
en rein Lam” (1 Petr. 1:18,19). Zo wordt het doodvonnis van de
mensheid, “het loon van de zonde is de dood”, vervuld in de
plaatsvervangende dood van het Lam Gods, Jezus Christus, waardoor wij
met Hem worden verrijkt, in wie “wij de verlossing hebben door zijn
bloed, de vergeving der zonden, naar de rijkdom van zijn genade”
(Hebr. 1:7).

Loof, eer en aanbid onze God!

Dominee D.M. Vinogradsky 24.02.22.

Geef een antwoord