23 september 2022

Geliefden van de Heere – vrede zij met u!

Alvorens het Beloofde Land binnen te gaan, in de vlakten van Moab,
voorbij de Jordaan, vond Mozes het nodig het volk Israël te
waarschuwen en een belangrijke instructie te geven die nuttig zal zijn
voor ons, die gered zijn van de slavernij van de zonde, net zoals het
volk Israël gered was van de slavernij van Egypte. De instructie gaat
als volgt: “En gij zult in uw hart niet zeggen: Vanwege mijn
gerechtigheid heeft de Here mij in het bezit van dit land gebracht;
noch vanwege de goddeloosheid van dit volk zal de Here hen
uitzenden… Het is niet om uw gerechtigheid, noch om de gerechtigheid
van uw hart, dat gij gaat om hun land te beërven, maar vanwege de
goddeloosheid van dit volk…” (Deut. 9 Ch.). Mozes spreekt verder
over alle “ongerechtigheid” van het volk Israël tijdens hun veertig
jaar dolen in de woestijn. Is onze omzwerving naar de Heer, hier op
aarde, onberispelijk? Hoe erg ergeren we de Heer met onze
ongehoorzaamheid, ons ongeloof, ons gemopper. Laten we niet vergeten –
we zijn niet gered om onze gerechtigheid, maar om “gerechtigheid” in
ons leven. “Uit genade zijt gij behouden door het geloof, en dit niet
uit uzelf; het is een gave Gods, niet uit werken, opdat niemand roeme”
(Ef.2:8,9).

Pastoor D.M. 23.09.22