23 juli 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Zonder de goddelijke openbaring zouden de mensen niets weten over God,
over het eeuwige leven. Eeuwig leven en kennis van God zijn twee met
elkaar verbonden aspecten, en het eerste wordt geopenbaard in Zijn
naam.  De openbaring aan de mensheid kwam geleidelijk, te beginnen
bij Abraham. Hij is de stamvader van het volk door wie de mensheid de
ware openbaring van God en het eeuwige leven heeft ontvangen. Laten
wij stilstaan bij de openbaring van de naam van God aan Abraham,
Izaäk en Jakob. Wij lezen in Genesis: “Abraham was negenennegentig
jaar oud, en de Here verscheen aan Abraham en zeide: Ik ben de
almachtige God; wandelt voor Mijn aangezicht en weest onberispelijk;
en Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij en u, en Ik zal u grotelijks
vermenigvuldigen (Gen.17:1,2). God Almachtig is de Schepper van het
universum!  Deze kennis moet een gevoel van ontzag opwekken. David
zegt: “Als ik kijk naar Uw hemel, het werk van Uw vingers, naar de
maan en de sterren die Gij gesteld hebt, wat is dan de mens, dat Gij
hem gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?” Het kennen
van deze naam roept een gevoel van ontzag en angst op. Niet toevallig
en heel toepasselijk, verkondigt de Psalmist: “De Heer regeert, laat
de volkeren sidderen… laat hen Zijn grote en vrezevolle naam loven,
heilig is Hij!” En tenslotte moet de kennis van deze naam een gevoel
van verantwoordelijkheid oproepen tegenover Gods eis: “…weest
onberispelijk”, want Zijn naam is heilig!!! 

Dominee D.M. Vinogradsky 23.07.22

Geef een antwoord