23 december  2022

Geliefden van God, vrede zij met u!

De hele nachtmerrie van de gevolgen van onverzettelijkheid en
vijandschap tussen mensen kan alleen worden vermeden als ieder van ons
de reden ervan inziet. Het ligt in de vervreemding van de mens van
God. Het was omwille van de verzoening tussen mensen en God dat de
Verzoener, Christus Jezus, in de wereld kwam. “… God was in
Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende, hun schuld niet
toerekenende, en ons het woord der verzoening gevende” (2 Korintiërs
5:19). Dit is wat Apostel Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe
om de zending van Jezus Christus uit te leggen. Om dit te doen, hoeft
iemand alleen het geschenk van vergeving te aanvaarden, zich te
bekeren van zijn zonden, en vervolgens – zijn egoïsme en eigenliefde
te temmen, zich neer te buigen en anderen te vergeven, “…zoals God
in Christus u vergeven heeft” (Ef.4:32). Dan zal er harmonie zijn in
gezinnen, begrip tussen mensen en geen vijandschap tussen landen.
Christus is immers vrede!

Pastor D.M. . 23.12.22.