22 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Het zijn bekende woorden van Jezus Christus “Komt tot Mij allen die
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven…” (Mattheüs 11:28).
Dit is in wezen het begin van een nieuwe leer, na de Bergrede. Dit is
de geloofsleer van het persoonlijk discipelschap. Dan lezen we: “Neemt
Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van
hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Christus roept ons op om
van Hem te leren, dit is persoonlijk volgeling zijn, een voorbeeld
nemen, Hem navolgen. Hij herinnert aan de kostbare christelijke
deugden van zachtmoedigheid en nederigheid, die Jezus in alle
volmaaktheid heeft getoond, en spreekt over het goede dat wij zullen
hebben in ons dagelijks leven van gemeenschap met de mensen, als wij
zijn voorbeeld volgen. Zachtmoedigheid en nederigheid zijn wat
Christus “juk” noemt. Het zijn niet de zwaarte en het juk van de zonde
die de mens tot slaaf maken, maar de goedheid van een leven in liefde
en vrede met de Heer. Soms is het niet gemakkelijk om stil en nederig
te zijn ten overstaan van onrecht dat je aangaat. Maar door u neer te
leggen bij omstandigheden die buiten uw macht liggen, behoudt u de
vrede van geest en hart.  Waarlijk, de Heer zegt: “Mijn juk is
gemakkelijk en mijn last is licht” (Mattheüs 11:30).

Amen!

Dominee D.M. Vinogradsky 22.06.22

Geef een antwoord