22 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

De vorige keer hebben we gekeken naar de eerste preek van de apostel
Paulus tijdens zijn eerste zendingsbezoek aan Antiochië in Pisidië.

We lezen: “De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om het
woord van God te horen”(Handelingen 13:44). Maar de duivel slaapt
niet. Hij wekt de verharde Joden op, die “de eerste mannen in de stad”
ophitsen, en zij verdrijven Paulus en Barnabas buiten hun grenzen. Zo
begon het zendingswerk van de apostel; vervolging en repressie. Maar
de kracht van God was met hem. Hij verliet Antiochië en reisde naar
Iconium, Derbe en Lystra.

Het verblijf van Paulus in de stad Lystra is opmerkelijk. Daar
verrichtte hij waarschijnlijk zijn eerste wonder, namelijk de genezing
van de kreupele man. Paulus en Barnabas werden hier aangezien voor
goden in menselijke gedaante, aan wie de priester van de afgod van
Zeus offers wilde brengen. Het succes van de prediking van het
evangelie in deze stad was duidelijk.

Satan slaapt echter niet; de Joden uit Antiochië wekten de scharen
op, “stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, in de
veronderstelling dat hij dood was. Toen de discipelen zich om hem heen
verzamelden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag trok
hij zich met Barnabas terug naar Derbe (Handelingen 14:19,20). Was dit
voorval niet bedoeld toen Apostel Paulus in zijn eigen handschrift in
zijn Tweede Brief aan de Korinthiërs schreef: “…driemaal werd ik
met stokken geslagen, eenmaal werd ik gestenigd…” (11:25). De
apostel Paulus herinnert ons hier ook aan in zijn tweede brief aan
Timoteüs en waarschuwt: “Allen die godvruchtig in Christus Jezus
willen leven, zullen vervolgd worden” (2 Timoteüs 311:12). 

Dominee D.M. Vinogradsky 22.02.22

Geef een antwoord