22 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Het evangelie is de boodschap van Jezus Christus, zijn dood en
verrijzenis. Het is vanaf het begin in de Schriften verkondigd. Er
wordt over gesproken in het meest getrouwe profetische woord. Let op
de essentie van deze verkondiging, die herhaaldelijk door de profeten
is bevestigd. De apostel Paulus schreef in zijn brief aan de
Korinthiërs: “Ik herinner u, broeders, aan het evangelie dat ik u
verkondigd heb … want ik heb u allereerst overgegeven wat ik ook
ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is volgens de
Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij op de derde dag is
opgestaan volgens de Schriften” (1 Kor. 15:1-4). Let op: “volgens de
Schriften”; volgens het zekerste profetische woord.  Dus de dood van
Jezus Christus was volgens de Schriften.

De profeet Jesaja vertelt ons waarom Christus is gestorven: “Om onze
overtredingen is Hij gewond, om onze ongerechtigheden is Hij gekneusd
… Wij allen zijn als schapen afgedwaald, ieder van ons heeft zich
naar zijn eigen weg gewend; en de Here heeft de ongerechtigheid van
ons allen op Hem gelegd” (Jesaja 53:5,6). Dit is wat wij het
“plaatsvervangend offer” noemen – de dood voor ons. De profeet en
psalmist David onthult tot in de kleinste bijzonderheden hoe en onder
welke omstandigheden deze dood plaatsvond (Ps. 21). Ook werd niet
verzwegen wanneer het zou plaatsvinden. De profeet Daniël, tijdens de
Babylonische gevangenschap, gaf vijf eeuwen eerder al precies aan
wanneer de Messias zou sterven (Dan.9:24-26).

Dus, de dood van Jezus Christus was de vervulling van het profetisch
woord, volgens de Schrift!

Pastoor D.M. 22.04.22
 

Geef een antwoord