21 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

De tijd van de scheiding van de Meester van zijn discipelen naderde.

Ze waren op weg naar Jeruzalem. Ze moesten door Samaria. In een dorp werden de discipelen, die eerder door Jezus waren gezonden, zeer vijandig ontvangen door de Samaritanen. Toen de discipelen terugkwamen, zeiden Jacobus en Johannes tot Jezus: “Heere, wilt U dat wij hun zeggen dat er vuur uit de hemel zal neerdalen en hen zal verteren zoals Elia deed?” Maar Hij wendde Zich tot hen en zei: “Gij weet niet van wat voor geest gij zijt’ (Lukas 54:55).

Beste vrienden, is het soms niet zo dat we niet handelen in de Geest van God? Hoe belangrijk het is om onszelf te beheersen? Christus heeft in twee jaar veel lessen in verdraagzaamheid gegeven. Iedereen kent de gelijkenis van de “barmhartige Samaritaan”. Opmerkelijk is dat één van de tien mensen die van melaatsheid genezen waren en dankbaar naar Jezus terugkeerden, ook een Samaritaan was (Lucas 17:16).

Nog een voorbeeld van de discipelen die handelen uit de geest van God. Johannes zei eens tot Jezus: “Meester, wij zagen een man die demonen uitdreef in uw naam, en wij verboden het hem, want hij wandelt niet met ons. Jezus zei tot hem: “Verbied het niet, want wie niet tegen u is, is voor u” (Lukas 9:49,50).

Lijken wij niet dikwijls op deze discipelen, wanneer wij denken: alleen in onze kerk is waarheid, alleen wij zijn echte christenen, God is alleen met ons! Laten we nota nemen van de lessen die Jezus zijn discipelen leerde._

Dominee D.M. Vinogradsky 21.01.22

Geef een antwoord