21 december  2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

De profeet Micha, zeven eeuwen voor de geboorte van de Heiland,
verkondigde niet alleen dat Hij geboren zou worden in Bethlehem in
Judea (Micha 5:2), maar ook over Zijn belangrijkste missie op aarde:
“…en Hij zal vrede zijn” (Micha 5:5). De kerstboodschap is een
boodschap van verzoening, vrede en liefde. Dit werd bevestigd door de
verheerlijking van de engelen die aan de herders van Bethlehem
verschenen: “Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde, goede wil
jegens de mensen” (Luk.2:14). Met de geboorte van Jezus werd het
profetische woord van Micha vervuld. De apostel Paulus spreekt over de
verzoening van de heidenen met God door het bloed van Jezus Christus:
“…Hij (Christus) is onze vrede…”(Ef.2:14), daarmee de woorden van
de profeet Micha bevestigend.  De mensheid is en blijft in
vijandschap met God. Dit begon met rebellie tegen God in de hof van
Eden – ongehoorzaamheid aan Zijn geboden; en als gevolg daarvan hebben
wij een zondige natuur geërfd. Het staat haaks op God, het staat
haaks op Hem. Deze verdorven menselijke natuur kweekt vijandschap
tegen elkaar in persoonlijke relaties, familierelaties en zelfs
kerkelijke relaties. We moeten ons niet verbazen over de vijandschap
tussen naties, en het gevolg daarvan is oorlog, vernietiging, dood en
vijandschap. De enige uitweg is een persoonlijke verzoening tussen de
mens en God. Over dit aan anderen op een andere manier.

Pastor D.M. 21.12.22.