21 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Het voornaamste kenmerk van de opstanding is een nieuw, onomkoopbaar,
verheerlijkt lichaam, dat niet onderworpen is aan de wetten van de
materiële wereld. Deze opstanding wacht alle mensen die op aarde
leven, zonder uitzondering. Christus spreekt hierover. Hier is Zijn
verklaring: “Verwondert u hierover niet, want de tijd komt, dat allen,
die in de graven zijn, de stem van de Zoon van God zullen horen; en
zij zullen wegnemen, die goed doen, tot de opstanding des levens; en
die kwaad doen, tot de opstanding des oordeels (Johannes 5:28,29). Het
zal zijn op de laatste dag van de wereldgeschiedenis, de huidige orde
en de geldende natuurwetten.  Alle geschriften spreken van een nieuwe
wereld en een nieuwe orde der dingen, zonder dood en kwaad.

Let op – er is een opstanding van leven en een opstanding van oordeel.
De opstanding des levens is voor hen die verlost zijn door het bloed
van het Lam. Zij zullen nieuwe geestelijke, onvergankelijke lichamen
aantrekken, zoals hun Verlosser. Apostel Paulus schreef: “ieder in
zijn eigen orde; Christus de eerstelingen, daarna zij die van Christus
zijn bij zijn komst” (1 Korintiërs 15:23). Plotseling, in een
oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de
doden zullen onomkoopbaar worden opgewekt, maar wij (zij die blijven
leven) zullen veranderd worden”(1Kor.15:52).

Al deze mensen zullen een vreugdevolle ontmoeting hebben met de Heer
en Redder Jezus Christus. Zij zullen worden opgewekt tot voortdurende
gemeenschap met God, lof en heerlijkheid. Wat de opstanding der
veroordeling betreft, dit is de tweede dood, zoals de Heilige Schrift
zulk een bepaling omschrijft. Het kwaad uit de nieuwe wereld zal
worden gescheiden, geïsoleerd. Het is een eeuwige scheiding van God.

Er blijft slechts één mysterieuze vraag over – in welk lichaam zal
dit zijn ???

Dominee D.M. Vinogradsky 21.04.22.

Geef een antwoord