20 juni 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Laten we nadenken over ware geestelijkheid. Wat betekent dat?
Geestelijkheid is het tegenovergestelde van vleselijk christendom. De
wedergeboren en vernieuwde geest van geestelijke christenen heeft de
overhand over de begeerten en lusten van het vlees. De apostel Paulus
zegt: “Want het vlees begeert de (wedergeboren) geest en de geest het
vlees; zij staan tegenover elkander” (Gal. 5:17). De geestelijke
christen weerstaat effectief de zondige neigingen van het vlees. Niet
alleen laat Hij geen grove zonden toe, die bij ons zelfs niet genoemd
mogen worden, zoals hoererij, overspel, dronkenschap, enz. Hij waakt
waakzaam voor de zonden van onreinheid van geest, die zo eigen zijn
aan ingebeelde en valse spiritualiteit – hoogmoed, aanmatigendheid.
Hij laat in zijn leven geen vijandschap, ruzie, jaloezie, toorn, twist
en tweedracht toe (Galaten 5:20). Dit zijn de kenmerken van een ware
geestelijke christen en zij worden bereikt door heiligheid van leven
en de vervulling van de Heilige Geest. Wij moeten vooral oppassen voor
een denkbeeldige, farizeïsche spiritualiteit, die niets anders is dan
de vleselijke toestand van de christen. Hij heeft een zeer hoge dunk
van zichzelf en een arrogant oordeel over anderen. Vaak ziet of merkt
hij zijn eigen onvolkomenheden niet op; hij bespreekt en veroordeelt
de gebreken van anderen en kleineert hen. Laten we hard zijn voor
onszelf en mild voor anderen. Zo waarlijk helpe God ons!

Dominee D.M. Vinogradsky 20.06.22

Geef een antwoord