20 juli 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Laten wij de vraag beantwoorden die bij het lezen van Romeinen
hoofdstuk 9 opkwam: “Hoe kan een God van liefde tegelijk willoos zijn,
zowel ten goede als ten kwade? Ik denk dat de vraag voortkwam uit een
misverstand over de volgende tekst: “Want terwijl zij nog niet geboren
waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat de wil van God zou
geschieden in de uitverkiezing… heb Ik (God) Jakob liefgehad en Ezau
gehaat” (Rom.9:11,13). Let op de woorden: “opdat de wil van God
geschiede door uitverkiezing”. Wat kiest God? Goedheid! En alleen
goedheid. God is absolute heiligheid ! “De wil van God, goed,
welgevallig en volkomen” (Rom.12:2).God had niet Jakob lief, maar het
goede in hem. God haatte Esau niet, maar het kwaad, de zonde in hem!
 Jullie zullen zeggen… – “zij zijn nog niet geboren en hebben nog
niets goeds of kwaads gedaan…” Zo! Wij denken en spreken als mensen,
levend in de tijd. God bestaat “buiten tijd en ruimte”. Hij heeft ons
in Jezus Christus uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld
(Ef.1:4). Wij allen, ook Jakob en Ezau, waren voor God, met al onze
biografie, vóór de geboorte en de schepping van de wereld. “Want wie
Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook voorbestemd om gelijkvormig te
worden aan het beeld van zijn Zoon” (Rom. 8, 29). Laten we Hem
hiervoor danken!

Dominee D.M. Vinogradsky 20.07.22

Geef een antwoord