20 augustus 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Zo, in uw overdenking bent u gekomen tot het slot van de Gelijkenis van de Tien Maagden – het ontwaken uit de slaap en de wederkomst van de Verlosser. Eerder werd erop gewezen dat het tijdstip van de komst onbekend was. Geen van de maagden wist dat de bruidegom om middernacht zou komen, plotseling, onverwacht. Zijn aankomst trof velen in verwarring en onvoorbereidheid. Er was een kreet – “de bruidegom komt eraan!” De wijze maagden staken hun lampen bij. Dit was mogelijk omdat zij tevoren “verzegeld waren met de beloofde heilige Geest, die de waarborg is van onze erfenis, tot de verlossing van zijn erfdeel” (Ef.1:13,14). Zij vertrouwden niet op hun eigen gerechtigheid, maar op de toegerekende gerechtigheid van Jezus Christus. De Heilige Schrift zegt: “De rechtvaardige zal zevenmaal vallen en weer opstaan, maar de goddeloze zal in het verderf storten” (Spreuken 24:16). Dus, de wijze maagden gingen het huwelijksfeest binnen. Wat is er met de dwazen gebeurd? Zij waren ontwaakt, net zoals de hele wereld daarna ontwaakt zou zijn. De hele mensheid zal tot bezinning komen, een openbaring met diepe teleurstelling. Maar het zal te laat zijn – de tijd voor het verwerven van de “reddende olie” – de Heilige Geest – is voorbij en niemand zal hen helpen. De deur van verlossing zal dichtgaan. Dus, de onverstandigen gingen niet naar het huwelijksfeest. We lezen: “Daarna kwamen de andere maagden en zeiden: ‘Heer, Heer, doe voor ons open.’ Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Waarlijk, Ik zeg u: Ik ken u niet. Tot besluit: “Nu is de tijd gunstig, nu is de dag van verlossing”.

Dominee D.M. Vinogradsky 19.08.22.

Geef een antwoord