20 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Als we nadenken over de verrijzenis, moeten we ons afvragen in welk
lichaam Jezus verscheen, nadat Hij uit de dood was opgestaan.

Er staat geschreven: Christus is levend gemaakt door de Geest! Wanneer
wij spreken over de aard van de opstanding, worden wij getroffen door
verwondering en ontzag, want wij bevinden ons te midden van een
wonder. De mens denkt en spreekt in aardse termen. Hier raakt men het
hemelse. De Schrift zegt: “Er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen
… er is een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam” (1 Kor.
15:40,44). Jezus is opgevaren in een hemels, onvergankelijk,
geestelijk en verheerlijkt lichaam.

Wat zijn de eigenschappen en kwaliteiten van de nieuwe hemelse natuur?
Hemelse geestelijke lichamen zijn niet onderworpen aan aardse, fysieke
wetten. Zij zijn slechts onderworpen aan de wetten van een hogere
orde. De wet van tijd en ruimte is niet van toepassing op Christus in
een geestelijk lichaam. De verrezen Jezus verschijnt in de bovenzaal
op de dag van zijn verrijzenis met de deuren gesloten. Zijn
aanwezigheid is tegelijkertijd overal mogelijk. De wet van de
zwaartekracht, de aardse aantrekkingskracht, had geen macht over Hem,
de Opgestane. De hemelvaart van Jezus was zichtbaar voor de
discipelen. Wij vernemen dit alles van de getuigen die verslagen
hebben nagelaten in de Evangeliën. Gemeenschap met de verrezen Heer
op aarde is alleen mogelijk door een geestelijke aanraking van het
hart. Maria Magdalena en Thomas, de discipel, raakten de opgestane
Jezus niet met hun handen aan, maar met hun hart. Jezus zei tot Maria:
“…raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn
Vader…” (Johannes 20:17). Op aarde is het alleen mogelijk God te
zien met het hart – “… de reinen van hart zullen God zien”
(Mattheüs 5:8).

Deze relatie met de Hemelse en Verheerlijkte zal duren tot de algemene
opstanding. Alleen dan zullen we Hem zien zoals Hij is.(1 Johannes
3:2).

Dominee D.M. Vinogradsky 20.04.22

Geef een antwoord