19 september 2022

Geliefden van de Heere – vrede zij met u!

Paulus’ eerste zendingsreis was naar Antiochië van Pisidië. In
Antiochië van Pisidië zei hij tot de synagoge: “Wij verkondigen u
dat de belofte aan de vaderen door God is vervuld…” (Handelingen
13:32). Over welke belofte ging dit? Natuurlijk, de beloofde Messias.
Ik denk aan de verbazingwekkende profetie van de bijbelse profeet
Daniël, die precies zo werd vervuld als voorspeld. We lezen:
“…zeventig zevens werden aangesteld voor uw volk…opdat
overtredingen zouden worden bedekt, zonden zouden worden verzegeld en
ongerechtigheden uitgewist…, en het Heilige der Heiligen zou worden
gezalfd. Weet dan, en weet dit … totdat Christus de Heer zeven
zevens en tweeënzestig zevens is … en na de tweeënzestig zevens
zal Christus ter dood worden gebracht …” (Dan.9:24-26). Er wordt
duidelijk en rechtstreeks gesproken over de verzoenende dood van de
Messias (Christus). De belofte is dat in de dood van de Zoon van God
vergeving van zonden is voor berouwvolle zondaars. Omdat: “Christus is
voor onze zonden gestorven volgens de Schriften”(1 Kor. 15:3)! “En
stond op voor onze rechtvaardiging”(Rom.4:25). Loof Hem!

Pastor D.M. 19.09.22.