18 maart 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

De apostel Petrus, die de kinderen van God in zijn boodschap aanmoedigde, schreef: “Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.” (1 Petr. 4:12). Het probleem van het beproeven van het geloof is en blijft onveranderd. De apostel Petrus zegt: verzoekingen zijn vaak een middel om het geloof op de proef te stellen, en hij roept op om dat niet uit de weg te gaan. De Heere staat toe dat met één enkel doel – na de beproeving er zegevierend en gesterkt in geloof en hoop in Hem uit te komen. De Bijbelse geschiedenis staat vol met voorbeelden van zulke beproevingen. Iedere keer als geschreven word over beproeving leert ons dat iets.

Laten we aandacht besteden aan de geloofsbeproeving van de drie jonge mannen die zich in Babylonische gevangenschap bevonden. Dit waren jonge mensen die waren opgegroeid in godvrezende gezinnen – Sadrach, Mesach en Abednego. Het vreemde land leerde hen een serieuze les. Ze stonden voor een serieuze keuze: alleen de ene levende God aanbidden, of knielen voor de gouden afgod die door Nebukadnezar was gemaakt. Ze maakten een keuze en verklaarden: „Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.” (Dan. 3:17, 18). Verleidingen stellen altijd een mens voor een keuze. Wat is onze keuze? Tussen geloof en ongeloof, God dienen of de duivel? Goed of kwaad volgen?

Laat de les van keuze, ondanks verschillende verzoekingen, altijd blijven voor heiligheid, en niet voor zonde.

Pastor D.M. 18.03.22.

Geef een antwoord